Giấy phép bán lẻ thuốc lá, rượu

Thứ tư - 21/06/2023 03:58
Hồ sơ, thủ tục xin cấ Giấy phép bán lẻ thuốc lá, rượu như sau
giấy phép bán lẻ thuốc lá, rượu
giấy phép bán lẻ thuốc lá, rượu
Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá là gì? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá gồm những tài liệu nào?
Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá là gì?
Căn cứ khoản 3 Điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, khoản 4 Điều 2 Nghị định 106/2017/NĐ-CP, khoản 13 điều 4 Nghị định 08/2018/NĐ-CP,  được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP, khoản 7 Điều 3 Nghĩ định 08/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá như sau:
Điều kiện cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá
03 Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:
a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012
d) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
Theo đó, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá được cấp khi thương nhân đáp ứng những điều kiện được quy định tại khoản 3 Điều 26 nêu trên.
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá gồm những tài liệu nào?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, khoản 14 Điều 4 Nghị định 08/2018/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá như sau:
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua bán thuốc lá:
3 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;
c) Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
Theo quy định trên, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá gồm những tài liệu sau:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.
+ Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.
Trình tự cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá được thực hiện thế nào?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 67/2013/NĐ-CP,  được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP về trình tự thủ tục cấp Giấp phép mua bán sản phẩm thuốc lá như sau:
Thẩm quyền, trình tự thủ tục cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá:
Trình tự thủ tục cấp Giấp phép mua bán sản phẩm thuốc lá:
a) Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
c) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.
Như vậy, thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ.
Và trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân.
Trong trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Và trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo quy định mới nhất hiện nay như thế nào?
Điều kiện để bán lẻ rượu là gì?
Theo Điều 13 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện bán lẻ rượu như sau:
“1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.”
Như vậy, để có thể xin cấp giấy phép bán lẻ rượu đầu tiên bạn cần phải đáp ứng các điều kiện để bán lẻ rượu, cụ thể như sau: 
- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
Hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu bao gồm những gì?
Căn cứ theo Điều 23 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu, như sau:
“Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
4. Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.”
Như vậy, để thực hiện xin cấp giấy phép bán lẻ rượu bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các các giấy tờ sau đây:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
- Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
Trình tự, thủ tục xin Giấy phép bán lẻ rượu theo quy định mới nhất hiện nay như thế nào?
Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ) quy định về thẩm quyền cấp giấy phép, như sau: 
"Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn."
Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép bán lẻ rượu là Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP như sau:
- Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện);
- Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu:
+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
Như vậy, để được cấp giấy phép bán lẻ rượu bạn cần thực hiện theo theo đúng trình tự, thủ tục nêu trên.
Thời hạn của Giấy phép bán lẻ rượu là bao lâu?
Theo điểm b khoản 2 Điều 28 Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP), thời hạn giấy phép bán lẻ rượu được quy định như sau:
“2. Thời hạn của giấy phép:
a) Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm;
b) Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu là 05 năm.”
Như vậy, theo quy định nêu trên thời hạn của Giấy phép bán lẻ rượu là 05 năm.
  • Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
  • Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

 

Tác giả: New Key NT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây